لیست محصولات دستگاه خشک کن میوه و سبزی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۵۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۱۵۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۳۰۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۵۰۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلویی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی با ظرفیت ۵۰۰۰ کیلویی

تماس با ما